Translate Переклад

середа, 12 березня 2014 р.


Вінницька правозахисна група закликає український уряд звернути увагу на проблему внутрішньо переміщених осіб в Україні та гарантувати забезпечення їх прав у відповідності до міжнародних стандартів в царині прав людини!

1 березня 2014 року Радою Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації було ухвалено рішення щодо використання збройних сил Російської Федерації на території України, що суттєво посилює напруженість і завдає шкоди миру і стабільності в регіоні та у всьому світі.


У зв'язку з цим ВПГ висловлює серйозну тривогу і стурбованість у зв'язку з ситуацією щодо дотриманням прав людини в Україні в контексті внутрішньо переміщених осіб.

2 березня 2014 року введено в дію рішення Ради Національної Безпеки і Оборони України щодо утворення Оперативного штабу з питань реагування на ситуацію в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Через потенційну загрозу збройного конфлікту, життя, безпека та свобода населення, що проживає на території АРК та місті Севастополі,  опинилися під загрозою, що змусило населення покинути свої домівки у пошуках безпеки в інших регіонах України. Люди були змушені мігрувати, декілька хвилин перетворили мирних громадян на внутрішньо переміщених осіб (internally displaced people).

У відповідності до Керівних принципів ООН з питання про переміщення осіб всередині країни, переміщеними всередині країни особами вважаються особи або групи осіб, які були змушені покинути або залишити свої будинки або місця звичайного проживання, зокрема, в результаті або задля уникнення наслідків збройного конфлікту, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини, стихійних або викликаних діяльністю людини лих, і які не перетинали міжнародно визнаних державних кордонів.

За інформацією, що надходить від неурядових організацій Вінниччини, від громадських активістів та представників засобів масової інформації, кількість осіб, переміщених всередині України внаслідок наростаючої загрози збройного конфлікту на території АРК та місті Севастополі, зростає і на сьогоднішній день складає близько 200 осіб.

В той час, коли захист біженців здійснюється відповідно до Конвенції ООН про статус біженців, особи, що переміщені всередині країни, не підпадають під статус біженців і знаходяться під юрисдикцією своєї держави. Але найчастіше їх власні держави не виявляють готовність або не мають можливості захистити їх і надати допомогу. Ми не повинні забувати, що переміщенні особи залишаються на території своєї власної країни, де вони повинні користуватись всіма, без жодного виключення, правами та привілеями громадян України.

Вінницька правозахисна група вважає, що участь уряду України, установ ООН,  неурядових організацій України та міжнародних організацій і самих внутрішньо переміщених осіб - це умови, що є необхідними для сприяння їх захисту.

            Міжнародні мандати Верховного комісара ООН у справах біженців, Управління Верховного комісара з прав людини та ЮНІСЕФ свідчать про особливу роль вказаних інституцій у захисті внутрішньо переміщених осіб.

Спеціальний доповідач ООН з прав внутрішньо переміщених осіб наділений потенціалом, що дозволяє йому відігравати надзвичайно важливу роль у вирішенні питань внутрішньо переміщених осіб.

Світова спільнота знає приклади, коли візити й доповіді Спеціального доповідача робили різницю, наприклад, у Грузії та Ємені.

Вінницька правозахисна група закликає уряд України  сприяти безперешкодному проїзду спеціального доповідача ООН з прав внутрішньо переміщених осіб для аналізу ситуації в АРК та місті Севастополі.

Ми закликаємо уряд України розпочати роботу, розробити і ввести в дію національні закони та політику щодо переміщених осіб, які відповідатимуть Керівним принципам ООН по внутрішньому переміщенню.

Вінницька правозахисна група залишається відданою захисту прав людини та висловлює готовність надавати правову та соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам у разі виникнення такої необхідності, але сподівається, що ситуація в Україні буде вирішена мирним шляхом.


Координатор ВПГ,

Світлана Побережець.Винницкая правозащитная группа призывает правительство Украины обратить внимание на проблему внутренне перемещённых лиц в Украине и гарантировать обеспечение их прав в соответствии с международными стандартами в области прав человека!


1 Марта 2014 года Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации было принято решение об использовании вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, такого рода решение существенно усиливает напряженность и наносит ущерб миру и стабильности в регионе и во всем мире .

В связи с этим Винницкая правозащитная группа выражает серьезную тревогу и обеспокоенность в связи с ситуацией с соблюдением прав внутренне перемещенных лиц в Украине.

2 Марта 2014 года вступило в действие решение Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины о создании Оперативного штаба по вопросам реагирования на ситуацию в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Из-за потенциальной угрозы вооруженного конфликта жизнь, безопасность и свобода населения, проживающего на территории Автономной республики Крым и городе Севастополе , оказались под угрозой, что заставило население покинуть свои дома в поисках безопасности в других регионах Украины. Люди были вынуждены мигрировать, несколько минут превратили мирных граждан на внутренне перемещенных лиц (internally displaced people ).

В соответствии с Руководящими принципами ООН по вопросу о перемещении лиц внутри страны, перемещенными внутри страны лицами считаются лица или группы лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома или места обычного проживания, в частности, в результате или во избежание последствий вооруженного конфликта, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека, стихийных или вызванных деятельностью человека бедствий, и которые не пересекали международно признанных государственных границ.

От неправительственных организаций Винниччины, от общественных активистов и представителей средств массовой информации поступает информация, что количество лиц, перемещенных внутри Украины вследствие нарастающей угрозы вооруженного конфликта на территории Автономной Республики Крым и городе Севастополе, увеличивается и на сегодняшний день составляет около 200 человек.

В то время, когда защита беженцев осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о статусе беженцев, лица, перемещенные внутри страны, не подпадают под статус беженцев и находятся под юрисдикцией своего государства. Но чаще всего их собственные государства не проявляют готовность или не имеют возможности защитить их и оказать помощь. Мы не должны забывать, что перемещеные лица остаются на территории своей собственной страны и должны пользоваться всеми, без всякого исключения, правами и привилегиями граждан Украины.

Винницкая правозащитная группа считает, что сотрудничество правительства Украины, структурных подразделений ООН, неправительственных организаций Украины,  международных организаций и самих внутри перемещённых лиц является условием которые необходимым для их защиты.

            Международные мандаты Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека и ЮНИСЕФ свидетельствуют об особой роли указанных институтов в защите внутренне перемещенных лиц.

Вместе с тем, специальный докладчик ООН по правам внутренне перемещенных лиц наделен потенциалом, позволяющим ему играть чрезвычайно важную роль в решении проблем внутренне перемещенных лиц.

Мировому сообществу известны примеры, когда визиты и доклады Специального докладчика инициировали изменения, например, в Грузии и Йемене.

Винницкая правозащитная группа призывает правительство Украины содействовать беспрепятственному проезду специального докладчика ООН по правам внутренне перемещенных лиц для анализа ситуации в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Винницкая правозащитная группа призывает правительство Украины начать разработку, разработать и ввести в действие национальное законодательство по внутренне перемещенным лицам, которое будет в полной мере соответствовать Руководящим принципам ООН по внутреннему перемещению.

Винницкая правозащитная группа остается преданной защите прав человека и выражает готовность оказывать правовую и социальную поддержку внутренне перемещенным лицам в случае возникновения такой необходимости, но всё же, мы надеемся, что ситуация в Украине будет разрешена мирным путем.


Координатор ВПГ,

Светлана Побережец.

 
 
 


         


Немає коментарів:

Дописати коментар