Translate Переклад

середа, 12 березня 2014 р.


Вінницька правозахисна група закликає український уряд звернути увагу на проблему внутрішньо переміщених осіб в Україні та гарантувати забезпечення їх прав у відповідності до міжнародних стандартів в царині прав людини!

1 березня 2014 року Радою Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації було ухвалено рішення щодо використання збройних сил Російської Федерації на території України, що суттєво посилює напруженість і завдає шкоди миру і стабільності в регіоні та у всьому світі.


У зв'язку з цим ВПГ висловлює серйозну тривогу і стурбованість у зв'язку з ситуацією щодо дотриманням прав людини в Україні в контексті внутрішньо переміщених осіб.

2 березня 2014 року введено в дію рішення Ради Національної Безпеки і Оборони України щодо утворення Оперативного штабу з питань реагування на ситуацію в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Через потенційну загрозу збройного конфлікту, життя, безпека та свобода населення, що проживає на території АРК та місті Севастополі,  опинилися під загрозою, що змусило населення покинути свої домівки у пошуках безпеки в інших регіонах України. Люди були змушені мігрувати, декілька хвилин перетворили мирних громадян на внутрішньо переміщених осіб (internally displaced people).

У відповідності до Керівних принципів ООН з питання про переміщення осіб всередині країни, переміщеними всередині країни особами вважаються особи або групи осіб, які були змушені покинути або залишити свої будинки або місця звичайного проживання, зокрема, в результаті або задля уникнення наслідків збройного конфлікту, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини, стихійних або викликаних діяльністю людини лих, і які не перетинали міжнародно визнаних державних кордонів.

За інформацією, що надходить від неурядових організацій Вінниччини, від громадських активістів та представників засобів масової інформації, кількість осіб, переміщених всередині України внаслідок наростаючої загрози збройного конфлікту на території АРК та місті Севастополі, зростає і на сьогоднішній день складає близько 200 осіб.

В той час, коли захист біженців здійснюється відповідно до Конвенції ООН про статус біженців, особи, що переміщені всередині країни, не підпадають під статус біженців і знаходяться під юрисдикцією своєї держави. Але найчастіше їх власні держави не виявляють готовність або не мають можливості захистити їх і надати допомогу. Ми не повинні забувати, що переміщенні особи залишаються на території своєї власної країни, де вони повинні користуватись всіма, без жодного виключення, правами та привілеями громадян України.

Вінницька правозахисна група вважає, що участь уряду України, установ ООН,  неурядових організацій України та міжнародних організацій і самих внутрішньо переміщених осіб - це умови, що є необхідними для сприяння їх захисту.

            Міжнародні мандати Верховного комісара ООН у справах біженців, Управління Верховного комісара з прав людини та ЮНІСЕФ свідчать про особливу роль вказаних інституцій у захисті внутрішньо переміщених осіб.

Спеціальний доповідач ООН з прав внутрішньо переміщених осіб наділений потенціалом, що дозволяє йому відігравати надзвичайно важливу роль у вирішенні питань внутрішньо переміщених осіб.

Світова спільнота знає приклади, коли візити й доповіді Спеціального доповідача робили різницю, наприклад, у Грузії та Ємені.

Вінницька правозахисна група закликає уряд України  сприяти безперешкодному проїзду спеціального доповідача ООН з прав внутрішньо переміщених осіб для аналізу ситуації в АРК та місті Севастополі.

Ми закликаємо уряд України розпочати роботу, розробити і ввести в дію національні закони та політику щодо переміщених осіб, які відповідатимуть Керівним принципам ООН по внутрішньому переміщенню.

Вінницька правозахисна група залишається відданою захисту прав людини та висловлює готовність надавати правову та соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам у разі виникнення такої необхідності, але сподівається, що ситуація в Україні буде вирішена мирним шляхом.


Координатор ВПГ,

Світлана Побережець.Винницкая правозащитная группа призывает правительство Украины обратить внимание на проблему внутренне перемещённых лиц в Украине и гарантировать обеспечение их прав в соответствии с международными стандартами в области прав человека!


1 Марта 2014 года Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации было принято решение об использовании вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, такого рода решение существенно усиливает напряженность и наносит ущерб миру и стабильности в регионе и во всем мире .

В связи с этим Винницкая правозащитная группа выражает серьезную тревогу и обеспокоенность в связи с ситуацией с соблюдением прав внутренне перемещенных лиц в Украине.

2 Марта 2014 года вступило в действие решение Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины о создании Оперативного штаба по вопросам реагирования на ситуацию в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Из-за потенциальной угрозы вооруженного конфликта жизнь, безопасность и свобода населения, проживающего на территории Автономной республики Крым и городе Севастополе , оказались под угрозой, что заставило население покинуть свои дома в поисках безопасности в других регионах Украины. Люди были вынуждены мигрировать, несколько минут превратили мирных граждан на внутренне перемещенных лиц (internally displaced people ).

В соответствии с Руководящими принципами ООН по вопросу о перемещении лиц внутри страны, перемещенными внутри страны лицами считаются лица или группы лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома или места обычного проживания, в частности, в результате или во избежание последствий вооруженного конфликта, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека, стихийных или вызванных деятельностью человека бедствий, и которые не пересекали международно признанных государственных границ.

От неправительственных организаций Винниччины, от общественных активистов и представителей средств массовой информации поступает информация, что количество лиц, перемещенных внутри Украины вследствие нарастающей угрозы вооруженного конфликта на территории Автономной Республики Крым и городе Севастополе, увеличивается и на сегодняшний день составляет около 200 человек.

В то время, когда защита беженцев осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о статусе беженцев, лица, перемещенные внутри страны, не подпадают под статус беженцев и находятся под юрисдикцией своего государства. Но чаще всего их собственные государства не проявляют готовность или не имеют возможности защитить их и оказать помощь. Мы не должны забывать, что перемещеные лица остаются на территории своей собственной страны и должны пользоваться всеми, без всякого исключения, правами и привилегиями граждан Украины.

Винницкая правозащитная группа считает, что сотрудничество правительства Украины, структурных подразделений ООН, неправительственных организаций Украины,  международных организаций и самих внутри перемещённых лиц является условием которые необходимым для их защиты.

            Международные мандаты Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека и ЮНИСЕФ свидетельствуют об особой роли указанных институтов в защите внутренне перемещенных лиц.

Вместе с тем, специальный докладчик ООН по правам внутренне перемещенных лиц наделен потенциалом, позволяющим ему играть чрезвычайно важную роль в решении проблем внутренне перемещенных лиц.

Мировому сообществу известны примеры, когда визиты и доклады Специального докладчика инициировали изменения, например, в Грузии и Йемене.

Винницкая правозащитная группа призывает правительство Украины содействовать беспрепятственному проезду специального докладчика ООН по правам внутренне перемещенных лиц для анализа ситуации в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Винницкая правозащитная группа призывает правительство Украины начать разработку, разработать и ввести в действие национальное законодательство по внутренне перемещенным лицам, которое будет в полной мере соответствовать Руководящим принципам ООН по внутреннему перемещению.

Винницкая правозащитная группа остается преданной защите прав человека и выражает готовность оказывать правовую и социальную поддержку внутренне перемещенным лицам в случае возникновения такой необходимости, но всё же, мы надеемся, что ситуация в Украине будет разрешена мирным путем.


Координатор ВПГ,

Светлана Побережец.

 
 
 


         


понеділок, 10 березня 2014 р.
Цикл статей журналиста газеты "Реал" Игоря Хмельницкого  о правах пациентов

«Полумертвое» право винничан на свободу выбора методик диагностики и лечения…
monitoring_bolnicВ обществе, которое стремится соблюдать принципы демократии, попирание прав человека может обернуться самыми непредсказуемыми последствиями. Обычно к революционным настроениям людей толкают игнорирование властью их интересов. Украинское законодательство наделило граждан широкими правами в области здравоохранения, однако, как показывает исследование Винницкой правозащитной группы, многое из гарантированного «остается на бумаге», в том числе право пациента на выбор врача, медучреждения и варианта лечения.
«РЕАЛ» продолжает серию публикаций о результатах мониторинга винницких медучреждений, курирование которого в прошлом году начал еще правозащитник Дмитрий Гройсман, а завершила его вдова Светлана Побережец. Напомним, в ходе исследования активисты местных правозащитных организаций опрашивали как пациентов, так и сотрудников больниц и фармкомпаний. В третьей по счету статье остановимся на «праве выбора». Его как бы гарантируют Гражданский кодекс, законы «об охране здоровья» и «пилотном проекте», между тем «на местах» многие нормы «не работают».

Врачебная этика препятствует выбору врача пациентом
Светлана Побережец напоминает, каждый пациент, достигший 14-летнего возраста, имеет право самостоятельно выбирать врача и метод лечения, а также ему нельзя отказать в предоставлении помощи в любом медучреждении страны. При этом если пациент не выполняет предписания врача, то медик не несет ответственность за результат лечения. И еще, пилотный проект реформирования системы здравоохранения на Винничине предусматривает, что человек может менять семейного врача, но не чаще раза в год, для чего всего лишь нужно заполнить бланк установленного образца.
Теперь о наших реалиях. Только 15,3% опрошенных пациентов признались, что могли выбрать себе врача. Еще 4,8% заявили, что возможность такая у них была, но они доверяют тому доктору, который их лечит. О том, что выбор никто не предлагал, но пришлось настаивать на альтернативе, то есть, другом враче, сказали 4,9% винничан. При этом 41,9% отметили, что им никто не говорил о такой возможности, а 33,1% опрошенных не смогли ответить на вопрос была ли у них возможность выбора. Таким образом, о возможности выбора знала лишь пятая часть винничан, участвовавших в опросе.
Как отмечает Светлана Владимировна, некоторые из участников анкетирования считают, что отсутствие выбора семейного врача объясняется их дефицитом. С узкими специалистами ситуация еще напряженней — в медучреждениях зачастую всего один хирург и выбирать попросту не из кого. Чуточку легче с гинекологами. Многие еще до родов выбирают того медика, у которого хотят рожать. «Немало  респондентов жаловались, что при обращении к другим специалистам у их врачей это вызывало негативную реакцию. «Один из врачей больницы по поводу того, можно ли обратиться к его коллеге, сказал, что «теоретически – да, но, лучше, чтобы врач об этом не знал. Обычно пациенты так и делают», — рассказывает куратор исследования. Она, сама медик, потому не уточняет, что причина во врачебной этике, неписанном законе, который не поощряет «брать» чужих пациентов, даже когда на кону вопрос их здоровья.
Что касается «смены» семейного врача, то в винницких медучреждениях от одного доктора к другому горожане могут «перейти» в течение сентября. Так принято. Хотя на практике частенько людей могут отправить к любому доктору, который ведет прием. И специально для этого ничего оформлять не придется. «41,7% респондентов сказали, что обращались к нескольким специалистам, а 26,6% заверили, что хотя желание у них такое и было, но реализовать его не смогли. Кроме того, мониторинг показал, что обращение к «альтернативному» специалисту часто зависит от материальных возможностей пациента», — поясняет руководитель проекта Светлана Побережец.

За вознаграждение путевкой в Индию для всей семьи завотделением гарантировала фармфирме, что все ее подчиненные станут продавать «нужный» препарат

Поскольку априори пациент должен знать, чем и как его лечат, то предусмотрена и возможность выбора медикаментозного способа или операции. О том, что сами выбрали методику их лечения после рассказа врача заявили 6,3% респондентов, еще 13,6% выслушали пояснения, но доверились специалисту. На своем настояли 3,4% опрошенных. Остальным либо не предлагали выбирать, либо они не знали о такой возможности.
При этом врач городской больницы, который согласился дать интервью отметил, что теоретически самостоятельный выбор больным препаратов и методов диагностики возможен, «но с таким пациентом вряд ли захотят иметь дело сами врачи». «Если пациент имеет статус и деньги – он может делать все, что угодно», — уточнил доктор. Так что право выбора нужно еще заслужить… Кроме этого, врачи не скрывают  существование неформальных соглашений и договоренностей между медучреждениями, конкретными специалистами и фармацевтическими компаниями, что в итоге «влияет на выбор» врачом методики лечения.
«Один из представителей фармкомпании признался, что приехал в Украину для продвижения препаратов. Во время презентации в одном из винницких медучреждений, к нему подошла заведующая отделением и сказала, что готова работать с этими медикаментами, но в качестве вознаграждения, ее семье из пяти человек нужно организовать поездку в Индию. Представитель резонно заявил, что такое вознаграждение предусматривает большой объем продаж, на что винницкий медик гарантировала ему, что заставит продавать его препарат всех подчиненных. Иностранец сказал, что от таких заявлений ему стало страшно», — рассказывает Светлана Побережец.

Хотя ближайшая больница находится «под боком», винничанам зачастую приходится ездить за 15 километров

Сегодняшняя медицина во многом зависит от диагностики. Точнее от ее результатов. Так вот, о возможности выбора метода диагностики  медики рассказывали лишь 6,1% респондентов, еще 11,5% знали о вариантах сами. В остальных случаях просвещение – дело рук просвещающихся. О том, что о выборе им никто не говорил, сказали 44,3%. Еще 35% не смогли ответить на вопрос. Значит, им не рассказали… Собственную инициативу в вопросе выбора метода диагностики —  проявили 3,2%.
Была ли возможность выбора места проведения диагностики на основе полученной у врача информации? Положительно на этот вопрос ответили 26,1% опрошенных. Пошли наперекор рекомендации медика 2,1%. Остальные о возможности выбора не знали.
Выбрать больницу, центр первичной медико-санитарной помощи или лабораторию винничанам тоже не просто. Самостоятельно выбирали медучреждение 16%. Врач не предлагал варианты 48% опрошенным, еще для 30,5% оказалось затруднительным ответить на вопрос, была ли у них возможность выбора, и только 3,5% сказали, что хотя врач не предлагал, они сами настояли на другом учреждении.
«В некоторых случаях наши респонденты признавались, что врачи подробно рассказывали о преимуществах и недостатках всех мест, где можно провести конкретный вид диагностики, упоминая при этом и мнение других пациентов. Бывает, что в городе просто нет альтернативы. При этом нередко люди рассказывают, что хотя медучреждение «под боком», скажем детская областная больница, но их направляют на Старый город, то есть за 15 километров, куда добираться приходится общественным транспортом с двумя пересадками. В отдельных случаях винничане нарушают принцип подчиненности больниц и просятся на прием к областным специалистам», — говорит куратор мониторинга.
И последнее. К нескольким специалистам по поводу конкретного недуга обращались 41,7% респондентов. У 26,6% не было такой возможности, у 23,8% — желания, а 7,9% не определились, что им помешало искать альтернативу.
«Поскольку менее 30% респондентов считают, что они получают полную и понятную им информацию о состоянии здоровья и лечении, сложно утверждать, что в нашем обществе имеется право на свободу выбора», — несколько толерантно резюмировала итоги мониторинга Светлана Побережец.
Игорь ХМЕЛЬНИЦКИЙal-vin.com/?p=47501