Translate Переклад

пʼятниця, 6 грудня 2013 р.

Держава гарантує...
 Держава відбирає... 

Адміністрація Стрижавської виправної колонії №81  відібрала у засуджених гарантовану Конституцією України та міжнародними правовими нормами можливість скористатись правом на доступ до правової допомоги. 
Гадаємо, що Генеральній прокуратурі України, Комітету ВР України з питань прав людини, Уповноваженому ВР України з прав людини, Європейському комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню(КЗК); Комітету ООН з прав людини, ОБСЄ, міжнародним правозахисним організаціям, фахівцям у галузі права, громадським організаціям в Україні викладена інформація стане предметом для відповідного реагування та подальших дій.

Вінницька правозахисна група інформувала суспільство про порушення адміністрацією Стрижавської виправної колонії №81  норм чинного законодавства України та відповідних норм міжнародного права, наслідками якого стали незаконне перешкоджання адвокату Гурковській Н.В. в наданні правової допомоги засудженим, які звернулись за допомогою та незаконним позбавленням права на отримання доступу до правової допомоги засудженими -ситуація в Стрижавській виправній колонії №81  та  майстер клас від адвоката Гурковської Н.В.

Конституція України, Стаття 3. декларує: "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави".
У відповідності  до  ст. 59 Конституції України, " Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура".
Поняття "кожен" охоплює всіх без винятку осіб - громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України.
Факт перебування громадян у місцях позбавлення волі не означає втрату конституційного права на отримання правової допомоги  та рівність перед законом-Конституція України,Стаття 21: "Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними."
Конституція України,Стаття 24. "Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом".


Крім Основного Закону України право на юридичну допомогу знайшло відображення  в інших нормативно-правових актах — Кримінально-процесуальному кодексі України, Цивільному процесуальному кодексі України, Кодексі України про адміністративні правопорушення, Законах України «Пре адвокатуру», «Про прокуратуру», «Про міліцію»  і багатьох інших.
Отже,право на правову допомогу - це гарантована державою можливість кожної особи отримати таку допомогу в обсязі та формах, визначених нею, незалежно від характеру правовідносин особи з іншими суб'єктами права.
Право на юридичну допомогу знайшло своє закріплення й у нормах міжнародного законодавства: Стаття 11 Загальної декларації прав людини і громадянина, ч. З ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, підпункті «з» п. З ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, п. 93 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.
Серед функцій такого права у суспільстві слід окремо виділити превентивну, яка не тільки сприяє правомірному здійсненню особою своїх прав і свобод, а й, насамперед, спрямована на попередження можливих порушень чи незаконних обмежень прав і свобод людини і громадянина з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.
Не слід забувати про важливу роль Уповноваженого ВР України з прав людини, на якого покладено функції національного превентивного механізму:"На Уповноваженого покладаються функції національного превентивного механізму відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання" ( 995_f48 ).

Отже, Вінницький окружний адміністративний суд, прийняв до уваги більшість норм українського законодавства та відповідних норм міжнародного права, коли виносив постанову за позовом адвоката Гурковської Наталлі Володимирівни до Стрижавської ВК №81 Державної пенітенціарної служби України у  Вінницькій області.                     
Наразі  без відповіді залишається питання- хто з посадових осіб органів державної влади відповідатиме за незаконне обмеження прав і свобод засуджених?

Надія на те, що винні будуть ідентифіковані з'явилась після того, як Вінницька правозахисна група отримала інформаційний запит від Прокуратура Вінницької області.Здається, що Прокуратура Вінницької області невдовзі зможе наблизитись до відповіді на це запитання.

Автор- Побережець Світлана,
+380975854014
svitlana.poberezhets@gmail.com

Немає коментарів:

Дописати коментар