Translate Переклад

вівторок, 10 серпня 2010 р.

Украинское телевидение о событиях в мариупольской женской колонии №107

После публикации сообщения Винницкой правозащитной группы об отчаянном положении с водоснабжением в Мариупольской женской исправительной колонии №107 многие ведущие телеканалы Украины откликнулись на призыв приехать в Мариуполь и рассказать о положении женщин-заключенных.
Винницкая правозащитная группа предлагает вниманию читателей нашего блога просмотреть видеосюжета, показанные в прайм-тайм новостях Первого национального телеканала, Канала ICTV и вечерней программе новостей "ПОДРОБНОСТИ" телеканала "ИНТЕР".
Мы благодарим десятки журналистов и интернет-блогеров со всей Украины, которые написали печатные и электронные материалы о ситуации в Мариупольской колонии.
Благодаря вашей солидарности сегодня есть реальная надежда, что скоро женщины-заключенные получат доступ к питьевой воде как все остальные люди.
В то же время нас беспокоит свежая информация о том, что якобы подключение к водопроводу ставится в зависимость от того, чтобы сами женщины-заключенные вырыли траншею для прокладывания труб.
Винницкая правозащитная группа сейчас проверяет эту информацию, и, в случае, если она подтвердится, мы будем требовать, чтобы женщины не принуждались к тяжелому физическому труду.

ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР"


Программа "ФАКТЫ" телеканал ICTV


Вечерние новости на "ПЕРВОМ НАЦИОНАЛЬНОМ"

понеділок, 9 серпня 2010 р.

Жіноча колонія під загрозою епідемії !

08 серпня 2010 року
ДЛЯ НЕГАЙНОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ!

В Приазовській жіночій виправній колонії №107 (м. Маріуполь, Донецька область) практично повністю відсутня питна вода, що може привести до заворушень та масових захворювань як засуджених жінок, так і персоналу колонії

         Вінницька правозахисна група отримала ексклюзивне відео, відзняте в Приазовській жіночій виправній колонії №107 Державного Департаменту України з питань виконання покарань.


На відеозапису від 4 серпня 2010 року засуджені демонструють жахливі антисанітарні умови, в яких знаходиться вимушені перебувати майже шістсот жінок. Причиною антисанітарії в колонії стала відсутність постійного доступу до якісної питної води. Усю колонію забезпечують водою лише два крани, жінки змушені тримати воду для цілей пиття та гігієни у відрах та іншій тарі, яка не відповідає санітарним вимогам. Засуджені, які надали свої відео свідчення, заявили, що дехто з них не мав можливості помитися на протязі трьох місяців.

         Начальник виправної колонії Коноваленко Людмила Володимирівна змушена була дозволити зйомки в колонії та не заперечувати відвертим інтерв‘ю засуджених, оскільки місцева влада не реагує на усі заклики щодо негайного поліпшення водопостачання колонії. Керівництво Маріупольського водопровідно-каналізаційного господарства визнає, що проблема існує і обіцяє налагодити постачання води, проте проблема існує дуже тривалий час. Наглядова рада при Маріупольській міській раді, яка зобов‘язана здійснювати допомогу в дотриманні прав засуджених, а також і маріупольська прокуратура не реагують на кричущі порушення прав людини. Цілодобовий доступ до якісної питної води без обмежень є одним із основних прав людини, насамперед засуджених, які позбавлені доступу до альтернативних джерел води. Порушення права на питну воду та на гідні санітарні умови існування є жорстоким поводженням, яке заборонене Європейською Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод. Жодні посилання на скрутне фінансове становище та на несприятливі погодні умови не можуть прийматися до уваги.

         Вінницька правозахисна група звертається до Уповноваженого ВР України з прав людини Н.І.Карпачової з проханням відкрити провадження Уповноваженого у зв‘язку з інформацією про нелюдські умови перебування засуджених Приазовської виправної колонії №107. Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури України та Міністерства охорони здоров‘я України створити спільну комісію для перевірки санітарного стану ПВК №107 та якості питної води, яка надходить в цю колонію. Ми звертаємося також до Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з проханням невідкладно роз‘яснити керівництву Державного Департаменту України з питань виконання покарань та Маріупольській міській раді зміст позитивних міжнародних зобов‘язань України в галузі прав людини в частині заборони нелюдського, жорстокого і принижуючого людську гідність поводження та покарання.

         Ми очікуємо, що керівництво Державного Департаменту України з питань виконання покарань утримується від будь-яких необдуманих репресивних дій щодо співробітників ПВК №107, які не чинили перешкод Вінницькій правозахисній групі у проведення відеозйомок в колонії а також щодо співробітників колонії та засуджених, які відверто висловили своє ставлення до проблеми.

         Ми закликаємо представників українських ЗМІ вимагати від керівництва ДДУПВП надати можливість негайно відвідати ПВК №107 та зустрітися із засудженими і персоналом колонії.

Координатор ВПГ
Дмитро Гройсман
+380632208055, +380672846450

Женская колония под угрозой эпидемии!

8 августа 2010
Для немедленного распространения! 

В Приазовской женской исправительной колонии № 107 (г. Мариуполь, Донецкая область) практически полностью отсутствует питьевая вода, что может привести к беспорядкам и массовым заболеваниям как осужденных женщин, так и персонала колонии 

Винницкая правозащитная группа получила эксклюзивное видео, отснятое в Приазовской женской исправительной колонии № 107 Государственного Департамента Украины по вопросам исполнения наказаний.На видеозаписи от 4 августа 2010 года демонстрируются ужасные антисанитарные условия, в которых находится вынуждены находиться почти шестьсот женщин. Причиной антисанитарии в колонии стало отсутствие постоянного доступа к качественной питьевой воде. Всю колонию обеспечивают водой лишь два крана, женщины вынуждены держать воду для целей питья и гигиены в ведрах и другой таре, не отвечающей санитарным требованиям. Осужденные, которые предоставили свои видео-показания, заявили, что некоторые из них не имели возможности помыться в течение трех месяцев. 
Начальник исправительной колонии Коноваленко Людмила Владимировна вынуждена была разрешить съемки в колонии и не препятствовать откровенным интервью осужденных, поскольку местная власть не реагирует на все призывы о немедленном улучшении водоснабжения колонии. Руководство Мариупольского водопроводно-канализационного хозяйства признает, что проблема существует и обещает наладить подачу воды, однако проблема существует очень длительное время. Наблюдательный совет при Мариупольском городском совете, который обязано оказывать помощь в соблюдении прав осужденных, а также и мариупольская прокуратура не реагируют на вопиющие нарушения прав человека. Круглосуточный доступ к качественной питьевой воды без ограничений является одним из основных прав человека, прежде всего осужденных, которые лишены доступа к альтернативным источникам воды. Нарушение права на питьевую воду и на достойные санитарные условия существования является жестоким обращением, которое запрещено Европейской Конвенцией о защите прав человека и основоположных свобод. Никакие ссылки на трудное финансовое положение и неблагоприятные погодные условия не могут приниматься во внимание. 

Винницкая правозащитная группа обращается к Уполномоченному ВР Украины по правам человека Н. И. Карпачевой с просьбой открыть производство Уполномоченного в связи с информацией о нечеловеческих условиях пребывания осужденных Приазовской исправительной колонии № 107. Мы требуем от Генеральной прокуратуры Украины и Министерства здравоохранения Украины создать совместную комиссию для проверки санитарного состояния ПИК № 107 и качества питьевой воды, поступающей в эту колонию. Мы обращаемся также к Правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека с просьбой безотлагательно разъяснить руководству Государственного Департамента Украины по вопросам исполнения наказаний и Мариупольскому городскому совету содержание положительных международных обязательств Украины в сфере прав человека в части запрета бесчеловечного, жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения и наказания. 

Мы ожидаем, что руководство Государственного Департамента Украины по вопросам исполнения наказаний воздержится от любых необдуманных репрессивных действий в отношении сотрудников ПИК № 107, которые не препятствовали Винницкой правозащитной группе в проведении видеосъемок в колонии а также в отношении сотрудников колонии и осужденных, откровенно выразивших свое отношение к проблеме. 

Мы призываем представителей украинских СМИ требовать от руководства ДДУПВП предоставить возможность немедленно посетить ПГК № 107 и встретиться с осужденными и персоналом колонии.

Координатор ВПГ
Дмитрий Гройсман
+380632208055, +380672846450

четвер, 5 серпня 2010 р.

Зареєстровано газету, засновану Вінницькою правозахисною групою

05 серпня 2010 року
ДЛЯ НЕГАЙНОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ!

Зареєстровано газету, засновану Вінницькою правозахисною групою

         Головне управління юстиції у Вінницькій області зареєструвало друкований засіб масової інформації (газету), засновану Вінницькою правозахисною групою. Газета, яка виходитиме двічі на місяць, називається «Судово-юридичний репортер», а скорочено «СЮР».

         «Коли ми стикаємося з вітчизняним правосуддям, нас часто охоплює відчуття нереальності, дикості та безглуздості цієї жахливої системи, саме це люди називають «сюром». Боротися з цією страшною реальністю ми будемо шляхом оприлюднення інформації про щоденне «життя» системи, існування тих, хто попав в її жорна, та реалії праці та побуту тих, хто уособлює цю систему – тисне там на кнопки та рухає явні та секретні важелі управління» - говорить Координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман.

Хоча газета «СЮР» є місцевим виданням і планується до поширення в межах Вінницької області, проте ми будемо висвітлювати діяльність усієї вітчизняної Феміди та правоохоронної системи. Ми будемо працювати чесно, в межах закону та журналістської етики і тому ми щиро віримо, газета «СЮР» знайде свого читача, а неприємного сюру в нашому житті поменшає.

Газета «СЮР» запрошує до співпраці журналістів та небайдужих громадських активістів.

 Вінницька правозахисна група